Skip to content Skip to footer

П  Р  А  В  И  Л  А

ЗА

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ” – ПАЗАРДЖИК

ЗА 2020 г.

 1. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, след като се регистрира и получи читателска карта.
 2.  Всяка година се извършва пререгистрация на читателите.

Не могат да бъдат пререгистрирани читатели, които имат задължения към библиотеката.

 1. Децата и юношите, които нямат собствен документ за самоличност, се записват с лична карта на родител или настойник.
 2.  Пълнолетните граждани се записват с лична карта, която, след представянето, се връща веднага.
 3.  Граждани, чийто постоянен адрес е друго населено място, имат право да се запишат за читатели, след като представят удостоверение от ЕСГРАОН за настоящ адрес.
 1.  Чужденци, временно пребиваващи в страната, могат да ползват услугите на библиотеката /без право да заемат документи за дома/, след като представят документ за самоличност.
 2. При промяна на местоживеенето читателят е задължен да съобщи новия си адрес.
 3. При записването читателите се информират за видовете услуги, които могат да получат от библиотеката, за мястото и реда на получаването им, за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката съгласно разпоредбите на тези правила.
 1.  ЧИТАТЕЛИТЕ ИМАТ ПРАВО  да получават следните видове услуги:

– Да заемат библиотечни документи за дома или в библиотеката чрез съответните звена за обслужване: Заемна за възрастни, Читалня „Хуманитарни науки”, Читалня „Точни и приложни науки”, Читалня „Краезнание”, отдел „Изкуство”, Детски отдел, Детски филиал.

– Да получават справки и информация по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития и лица, както чрез традиционния справочен апарат, така и по електронен път.

– Да ползват библиотечни технически средства и информационни технологии за прослушване на звукозаписи, гледане на видеокасети и DVD.

– Да получават достъп до базите данни на библиотеката и до Интернет.

– Да участват в провежданите от библиотеката инициативи

10. Читателите могат да заемат за дома едновременно 7 броя книги, 3 броя графически издания, нотни-4, нетрадиционни носители /аудиокасети, гр.плочи и CD/ – 5.

а/ Читателите със срочно пребиваване имат право да заемат 2 библиотечни документа.

11. Читателите не могат да заемат за дома:

 скъпи и ценни библиотечни документи – ръкописи, архивни материали, старопечатни издания, справочници, периодични издания;

– защитени от авторско право, но непубликувани произведения на български граждани – ръкописи, дисертации, резултати от научноизследователски теми;

– документи, получени по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;

– библиотечни документи от фондовете на читалните и с печат „не се изнася”.

 1.  Срокът за заемане за дома на книги е 1 месец, а на нетрадиционни носители – 5 дни.

               Срокът за заемане за дома на книжни носители може да бъде продължен по искане на читатели до два пъти , само ако заетите документи не се търсят в момента от други читатели, а нетрадиционните носители с презаписване могат да се ползват 15 дни.

 1.  Не могат да бъдат презаписвани заетите библиотечни документи, ако читателят не е регистриран за текущата година.
 2.  Читателите имат право да поръчат запазването на искан от тях библиотечен документ, който е зает в момента на търсенето. Върнатият библиотечен документ се пази до 3 дни за заемане от читателя, който го е търсил.
 1. При електронно заемане библиотечните документи се въвеждат в записа на читателя. В два екземпляра /за читателя и за библиотеката/ се издава бележка ПРИЕЛ / ПРЕДАЛ, в която са записани заетите материали за определения срок. Бележката се подписва двустранно.

         Забележка:  Когато заемането и връщането на библиотечните документи не се извършва по електронен път, читателите вписват заетите за дома библиотечни документи съответно в читателската карта и се подписват срещу всяко вписване поотделно, че са ги получили. При връщане на заетите библиотечни документи библиотекарят ги проверява по инвентарен номер и се подписва срещу всяко върнато обратно в библиотеката заглавие.

 1. На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане правото им да ползват услугите на библиотеката за определено време по преценка на ръководството на библиотеката.
 1.  ЧИТАТЕЛИТЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ:
  • Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат;
  • Да преразглеждат заетите документи при получаването им и, ако забележат някакви повреди, да уведомят библиотекаря за това;
  • Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок;
  • Да не нарушават начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване;
  • Да не отстъпват другиму личната си читателска карта, също и Ползването на заетите библиотечни документи;
  • Да поправят вредите причинени на заетия документ през време на ползването му;
  • Да пазят ред и тишина в отделите на библиотеката;
  • Да ползват гардероба при влизане в библиотеката.
 1.  Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения срок, той търпи санкции.
 1.  Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да го върне, защото го е загубил, или поради друга причина, той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена друго заглавие, или пък да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени и шесткратната стойност, ако е получил писмо с обратна разписка.
 1.  За кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Утвърдил: Лъчезар Риков – Директор